Fokusområder

Med afsæt i danske virksomheders styrkepositioner inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer er følgende fokusområder etableret i netværket:

Effektelektronik

Videreudvikling af den danske styrkeposition med henblik på at øge fokus på teknologiens bidrag til energieffektivitet og at fremme omkostningseffektivitet i fremstillingen af effektelektroniske komponenter og systemer.

Energilagring

Inno-SE ønsker at sætte særligt fokus på den del af integrerede energisystemer, der omhandler energilagring. Der fokuseres først og fremmest på de tekniske udfordringer og optimeringspotentiale, der ligger i direkte eller indirekte lagring af energi, men også de samfundsmæssige udfordringer forbundet hermed. Denne energilagring er essentiel i et fossilfrit energisystem.

Direkte energilagring kan være teknologier som diverse batterityper, flow batterier, superkapacitorer mv., mens indirekte energilagring kan omfatte Power-to-Fuel teknologier, lagring i form af tryksætning af luft, vand  og lignende – eller lagring i form af mekanisk energi, fx svinghjul. Med energilagring forstås også de konverteringsteknologier, der relaterer til lagringen.

Integrerede energisystemer og digitalisering

Udvikling af teknologier og styringsmetoder til integration af forsyningsarterne el, varme, køl, gas og vand med henblik på at støbe fremtidens intelligente energisystem, som er energieffektivt og ikke baseret på fossile brændstoffer. Desuden skal der ske en optimerende udvikling af metoder og teknologier til at håndtere energiproduktion, -distribution og -forbrug på tværs af forsyningsarterne som ét intelligent energisystem.

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Udvikling af Smart Grid-kompatible bygningsapplikationer og teknologier til styring og udnyttelse af IKT-data, der er baseret på viden om menneskers energiadfærd, og som kan anspore til et lavere og mere fleksibelt energiforbrug, en energibevidst adfærd og et forbedret indeklima i bygninger.

Varmepumpe- og køleteknologi

Energieffektive varmepumpe- og køleteknologier har et stort potentiale.
Inno-SE ønsker at sætte særligt fokus på den del af integrerede energisystemer, der omhandler konvertering fra el til varme/køl. Denne energikonvertering er essentiel i et fossilfrit energisystem.

Der fokuseres først og fremmest på de tekniske udfordringer og optimeringspotentialer, men også de samfundsmæssige udfordringer og potentialer forbundet hermed.

Der arbejdes med udvikling af nye systemer, herunder anvendelse af naturlige kølemidler og nye reguleringssystemer.