Hvad er Inno-SE?

Inno-SE kort fortalt
Innovationsnetværket Smart Energy er en del af Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats, der skal styrke teknologiudvikling og innovation i erhvervslivet.  

Vores fokusområde er energiteknologi, hvor vi bygger bro mellem videninstitutioner og virksomheder med den mission at omsætte specialiseret viden til nye ideer og konkrete løsninger i fremtidens energisystem. 

Mission
Inno-SE vil facilitere, at viden bliver omsat til konkret værdi. Dette sker gennem:

  • Effektiv matchmaking, som udløser vores medlemmers kommercielle potentiale.
  • Identificering af synergier med andre sektorer, hvilket vil tilføre projekterne merværdi.
  • Sikring af virksomhedernes adgang til eksportmarkeder og viden om slutbrugernes behov.

Vision
Inno-SE skal være et af Europas førende netværk inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Sekretariatet
Sekretariatet står for den daglige drift og administration af netværket. Som naturligt bindeled mellem parterne ydes der assistance ved arrangementer og under møder i styregruppen. Beliggende i CLEAN fungerer sekretariatet desuden som uvildige agenter, der løbende spotter forretningsmuligheder og samler en række aktører omkring nye innovationsprojekter.

Læs mere om CLEAN her.

Formål:
Missionen for Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE) er, som videnbro at sikre forskning, udvikling og innovation i danske virksomheder. Netværkets målgruppe er danske virksomheder (især SMV’er), som fremstiller og/eller udvikler løsninger inden for smarte, integrerede energisystemer og alle former for teknologier, som kan bidrage til energieffektivisering og omstillingen til et fossilfrit energisystem.  

Inno-SE adresserer samfundsudfordringen udtrykt i Danmarks mål om at være CO2-neutrale i 2050 og de af Danmark tiltrådte EU2030-mål, hvor energieffektiviseringsmålet er 27 % og EU's samlede CO2-udledningsreduktion er 40 % i 2030 set i forhold til 1990.  

Det integrerede, intelligente og energieffektive energisystem er omtalt i FORSK2025 med særlig fokus på udviklingen af nye og bedre produktionsteknologier inden for vedvarende energi, konverteringsteknologier, lagring, fleksibelt forbrug og energieffektivitet. Arbejdet i Inno-SE er derfor centreret omkring fem fokusområder, der alle relaterer til de beskrevne områder i Forsk 20251, hvor der anvises behov for teknologiudvikling. De fem fokusområder er: 

Danmark har i dag en erhvervsstyrkeposition inden for udviklingen af energiteknologier. Inno-SE arbejder for at skabe den nødvendige landsdækkende videnbro mellem danske virksomheder og forskningsinstitutioner/GTS-institutter, der understøtter udviklingen af energirelaterede teknologier, produkter, serviceydelser og systemer, som er internationalt konkurrencedygtige. Der er i udgangspunktet tale om en traditionel energikædebetragtning rettet mod ikke fastlåste anvendelsesapplikationer. Inno-SE bidrager dermed til løsninger på såvel de danske såvel som globale energiudfordringer samt understøtter erhvervsudvikling og beskæftigelse.

Strategi:
Inno-SEs målsætning er til enhver tid at kunne allokere og formidle den nyeste, forskningsbaserede viden til danske virksomheder inden for energiområdet og facilitere samarbejder og projekter mellem vidensinstitutioner og virksomheder i hele Danmark.

Netværket råder følgelig over syv sekretariat-hubs i samtlige regioner og i de faglige miljøer på landets førende tekniske universiteter og GTS-institutter inden for energiområdet.

Hjørnestenene i Inno-SEs strategi er begreberne videnbro, smart, energi og teknologi.

Videnbro refererer til samarbejder mellem danske energivirksomheder og videninstitutioner. De vigtigste værktøjer til at sikre videnbroen er matchmaking typisk i møde- eller workshopformat. Disse aktiviteter er ofte første skridt i udviklingen af samarbejdsprojekter. Videndelingen sikres også gennem en række af arrangementer, formidlingsindsatser og internationaliseringstiltag, som sikrer, at netværkets aktiviteter også rettes mod udenlandske videnmiljøer, klynger og teknologiske hot spots.

Smart dækker over den intelligente måde, hvorpå teknologier kan integreres i energisystemet, fx ved hjælp af digitale services.

Energi refererer til alle potentielle energibærere, der kan udgøre relevante infrastrukturer i både det nuværende og det fremtidige energisystem.

Teknologi refererer til de teknologiske løsninger, der udvikles i regi af Inno-SE, som tæller både komponenter, applikationer, services og systemer.