Hoteloplevelse med all-inclusive bæredygtighed.

Intelligente bygningsapplikationer og energiadfærd

Projektet Grøn Omstilling i Hotelbranchen er boblet ud over den oprindelige projektbeskrivelse til at gå langt mere i dybden med gæsters og ansattes adfærd og oplevelse. Alle brugerstudier og desktop-studies blev til væsentlig flere end oprindeligt planlagt, fordi det viste sig nemt at få gæster og ansatte i tale. Empirien er derfor solid for det budskab og resultat som konsortiepartnerne er kommet frem til i projektet.  

Energibesparende, bæredygtige og grønne tiltag i hotelbranchen er et ikke udnyttet potentiale, der kan skabe vækst og samtidig spare penge for landets hoteller. I 2015 overnattede knap 15 mio. gæster på danske hoteller, som stiller stadigt højere grav til hotellernes grønne profiler og tiltag. Ifølge en rapport, udarbejdet af Center for Kulturanalyse ved Københavns Universitet for Wonderful Copenhagen, er hver tredje hotelgæst villig til at betale op mod 10% mere for at bo på et hotel, der tager bæredygtigt, socialt og samfundsansvarligt ansvar for miljø og omgivelser. Hotelgæsters krav til hotellers grønne profil er stigende, og hotellernes brancheforening, HORESTA, vurderer, at der både er et vækstpotentiale og penge at spare for branchen ved at fokusere på mere energibesparende, bæredygtige og grønne tiltag – ikke bare under gæsternes ophold på hotellet men også efterfølgende. 

Baggrundsviden 
Projektet Grøn Omstilling i hotelbranchen viser, at bæredygtighed i er andet end sparede antal kilowatt-timer, styring af energiforbrug og teknik.  Det handler også om omsorg for miljøet og gæsten, om adfærd og om nudging. Hotelbranchen bliver ofte forbundet med stort strømforbrug, madspild, udledning af CO2 og kemikalier til vask og rengøring. Men mange danske hoteller imødekommer det stigende antal hotel- og konferencegæster, som efterspørger mere bæredygtige ydelser fra hotellerne, og som gerne ser det omsat i konkrete tiltag, hvor hotel og gæster indgår i et aktivt samspil for at agere bæredygtigt.  

Projektet har undersøgt, hvilken værdi det egentlig giver gæsterne og de besøgende at bo og opholde sig på et bæredygtigt hotel, om man kan inddrage gæsterne i den grønne omstilling på hotellet, og om man dermed kan få dem til at tage nye, grønne vaner med sig hjem. Projektet har brugt en praksisnær, antropologisk tilgang koblet med hotellernes vision for energi- og ressourcebesparende tiltag. Målet har været at skabe en varig relation til gæsterne, som rækker ud over opholdet på hotellet – centreret om det grønne. Kombinationen af private virksomheder, videninstitutioner og brancheforening gør projektet til et spændende projekt, der sammensætter konkret viden, data og praktisk erfaring om kundeadfærd med faglig og teoretisk viden om energiteknologi, så alle parter spiller ind med hver deres faglighed.  

Vigtigste læring 
Både Guldsmeden hotels og Green Solution House har omsat resultaterne fra brugerstudierne til konkret handling. Guldsmeden Hotels gør en stor indsats for at mindske madspild, f.eks. opfordres gæster til at riste daggammelt brød i stedet for at smide det ud, og de ansatte fylder løbende buffeten op og sikrer derved at der ikke stiles mere mad frem end der bliver spist. Råvarer der ikke når at blive brugt omsætter køkkenet på kreativ vis, f.eks. bruges overskydende rugbrød fra morgenbuffetten til hjemmelavet müesli.  

På Green Solution House er der indrettet en lille udstilling, der fortæller om hotellets mange tiltag og tankerne bag. Projektets brugerstudie med interviews af gæster har også vist at nogle bæredygtige løsninger ikke går rent ind hos alle. I hvert fald ikke, hvis gæsterne ikke er klar over hotellets bevæggrund eller ikke er forberedt på at de vil møde bæredygtige løsninger på hotellet, som er anderledes end forventet. For eksempel har Green Solution House valgt at ombetrække de oprindelige møbler i stedet for at erstatte dem med helt nye møbler, og de oprindelige badeværelser er bevaret, da de stadig er funktionelle. Brugerstudiet viste at gæster, der var klar over hotellets bevidste valg, var mere positivt stemt heroverfor end gæster, der ikke kendte baggrunden. Derfor har hotellet nu hængt plakater op med budskaber om, hvorfor værelserne ser ud som de gør. Et tiltag, der har givet en foregribende effekt på en mulig negativ opfattelse blandt gæster.  

Det er oplevelsesøkonomi omsat i praksis, og heri ligger et stort potentiale i at nytænke forretningsmodeller og ydelser, der nedsætter forbruget og øger bæredygtigheden i hoteloplevelsen.  

Principal Green Urban Designer Trine Plambech siger om projektet: ”Hovedresultaterne fra undersøgelsen viser, at den grønne omstilling for hotellerne ikke bare er en vej til at spare ressourcer: det er også en central del af den service og følelse af luksus, man kan levere til gæsten, der oplever omsorgen for naturen og omverden som omsorg for gæsten selv. På denne vis lægger de grønne initiativer et ekstra, positivt – og ofte øjenåbnende – lag på hoteloplevelsen hos gæsten. Samarbejdet med de andre Bobleprojektdeltagere har gjort, at vi i løbet af 10 måneder har bevæget os i dybden med den antropologiske del og det har været vigtigt for os i det praksisnære samarbejde, netop ikke at komme med ’løftede pegefingre’, men at tiltagene derimod opfattes som grøn omsorg, som hotellet kan vise gæsterne. ” 

 
Next step 

HORESTA, Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet har sammen med hotelkæden Guldsmeden Hotels og det bornholmske hotel Green Solution House fået en indgående forståelse af, hvordan den grønne omstilling opleves af medarbejdere og gæster. De har fået indsigt i, hvad der er afgørende for at lykkes med den grønne omstilling. Et andet vigtigt resultat er design af 5 prototyper, som partnerne har udviklet prototyperne sammen og testet på medarbejdere og gæster. Ud fra projektets ny viden og konkrete anvisninger er HORESTA i stand til at rådgive hotellerne, så de kan opnå endnu mere energirigtig og bæredygtig drift ved at involvere gæsterne på den rigtige måde. Fokuseringen på energirigtig drift er en af de grønne omstillingsmuligheder, som hotellerne har til deres rådighed – fokusering på energirigtig adfærd blandt gæster og medarbejdere er en anden.  

På baggrund af den viden, der er indsamlet i projektet arbejder Aarhus Universitet og Alexandra Instituttet videre i et nyt bobleprojekt: ”Medarbejderen i den grønne omstilling”. 

Projektpartnere:

Horesta  
Guldsmeden Hotels  
Green Solution House  
Aarhus Universitet  
Alexandra Instituttet