Fokusområder

Med afsæt i danske virksomheders styrkepositioner inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer etableres følgende fokusområder:

Integrerede energisystemer

Udvikling af teknologier og styringsmetoder til integration af forsyningsarterne el, varme, køl, gas og vand med henblik på at støbe fremtidens intelligente energisystem, som er energieffektivt og ikke baseret på fossile brændstoffer. Desuden skal der ske en optimerende udvikling af metoder og teknologier til at håndtere energiproduktion, -distribution og -forbrug på tværs af forsyningsarterne som ét intelligent energisystem.

Intelligente bygningsinstallationer og energiadfærd

Udvikling af Smart Grid-kompatible bygningsinstallationer og teknologier til styring og udnyttelse af IKT-data, der er baseret på viden om menneskers energiadfærd, og som kan anspore til et lavere og mere fleksibelt energiforbrug, en energibevidst adfærd og et forbedret indeklima i bygninger.

Effektelektronik

Videreudvikling af den danske styrkeposition med henblik på at øge fokus på teknologiens bidrag til energieffektivitet og at fremme omkostningseffektivitet i fremstillingen af effektelektroniske komponenter og systemer.

Innovative forretningsmodeller

Udvikling af nye forretningsmodeller, der tager udgangspunkt i de ændrede markedsforhold, den grønne omstilling giver. Herunder hører også ansporing af nye markedsaktører inden for fleksibilitetsydelser på tværs af forsyningsarterne.

Energilagring

Inno-SE ønsker at sætte særligt fokus på den del af integrerede energisystemer, der omhandler energilagring. Der fokuseres først og fremmest på de tekniske udfordringer og optimeringspotentiale, der ligger i direkte eller indirekte lagring af energi, men også de samfundsmæssige udfordringer forbundet hermed. Denne energilagring er essentiel i et fossilfrit energisystem.

Direkte energilagring kan være teknologier som diverse batterityper, flow batterier, superkapacitorer mv., mens indirekte energilagring kan omfatte Power-to-Fuel teknologier, lagring i form af tryksætning af luft, vand  og lignende – eller lagring i form af mekanisk energi, fx svinghjul. Med energilagring forstås også de konverteringsteknologier, der relaterer til lagringen.